Shirshov Y.V.

Author:

Shirshov Y.V.


About author:

Tyumen State University, Department of Physics, Postgraduate student
yakovshirshov@yandex.ru

Articles: