Saitgafarov Valeriy Rashitovich

Author:

Saitgafarov Valeriy Rashitovich


About author:

undergraduate, University of Tyumen, valera.saitgafarov@ya.ru

Articles: